ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  ในวันพุธ  ที่  9  กันยายน  2563  เวลา  13.30  น.  หากประชาชนท่านใด  สนใจเข้ารับฟังการประชุมสามารถติดต่อได้ที่  073-203613