ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   1872ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดบาลอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนียง-บ้านกือยา (ช่วงที่ 1) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 1-0009 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น บ้านกาสัง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
- ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 3,00 ถุง ยาง CRS-2 จำนวน 30 แกลลอน ยางแอสฟัสท์ CMS-2h จำนวน 85 ถัง


 - จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเดิน งานปรับปรุงป้ายบ่อน้ำร้อน งานปรับปรุงบ่อแม่ งานปรับปรุงบ่อแปดเหลี่ยม งานปรับปรุงศาลาที่พัก งานจัดสวน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านยะต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสลข.2 ชั้น เขตเทศบาลเมืองเบตง ถนนคงคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จ.ยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านป่าหวังใน หมู่ที่ 1 ตำบลบังนังสตา อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้าน กม.38 หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น บ้านกูแปอีเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านตันหยงอูมา หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละหะลอ - บ้านตันหยง หมู่ที่ 1 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวััดยะลา

จ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0027 บ้านพงกูแว หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0020 บ้านพอเม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ - บ้านปะแต หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0019 บ้านปือยอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าธง - บ้านเกะรอ หมู่ที่ 1 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0028 บ้านยีราปัน หมู่ที่ 4 ตำบลเกะรอ - บ้านจะกว๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0018 บ้านพะปูเงาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเกะรอ - บ้านจะกว๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- งานบูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0022 บ้านตีบุ หมู่ที่ 5- บ้านตูกู หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
บูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0071 แยก ทล 4062 - บ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ. 1-0016 บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าธง - บ้านบือกะสะมา หมู่ท่ี่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 


- งานบูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0077 บ้านบันนังบูโบ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา - บ้านลาบู หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

- งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล สายบ้านป่าบอน - บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0063  บ้านศรีนคร  หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลศีรีเขต-บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ช่่วงที่ 1 

- งานบูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ. 1-0050 บ้านกาบัง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0031 บ้านธารโต หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต-(บ้านกลาพอ) หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

- จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำละหมาด อบจ.ยะลา

ก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านโฉลง ม 1- บ้านลูโบ๊ะกาโล ม.4 

- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อเหลี่ยม คสล.สายบ้านทับช้าง-บ้านจาเราะปูลา 

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CMS-2h จำนวน 75 ถัง

-จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แบบกระพริบ 29 ตัว 

-จ้างขุดลอกบึงตายอ บ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

-จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 3 ตำบลบากอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกูแปอีเต๊ะ  หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบาตะตีงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ - บ้านเปาะฮายาอูเป๊าะ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำปงตือเงาะ หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านเลสุ หมู่ที่ 4 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวดยะลา 

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง CMS-2h จำนวน 75 ถัง 

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ขนาดความเร็วถ่ายเอกสารขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที่ สามารถปรับระดับการย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง 

-จ้างุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอใน ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ตำบลเบตง บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านนครธรรม - บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเรืองฤทธิ์ 1 ตำบลสะเตงนอก- ถนนสุขยางค์ ซอยเรืองฤทธิ์ เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CMS -2h จำนวน 75 ถัง

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคุก และหิน 3/8 นิ้ว

การปรับปรุงระบบจอประชาสัมพันธ์ ชนิด LED จำนวน 1 จอ


 - ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบากาสาแม-สนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญษ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 - จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทำนบ หมู่ที่ 5 - บ้านกือมือลา หมู่ที่ 10 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ สาย ยล.1-0090 เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านเบอร์เส้น หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 - งานจ้างขุอหน้าฝายสลาแด บ้านยารู หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 -  จ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ รหัส สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลาดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ บริเวณตลาดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนสี่แยกมลายูบางกอก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   

- จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

 - ขุดลอกคลองแมะวง บ้านบือราเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างรั้วกำแพงสุสาน บ้านท่าวัง หมุ่ที่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- งานขุดลอกคลองเจาะเลาะกาเลาะ บ้านบาโงยบือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างถนนคสล.ะพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านบาโงบาแด หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก-ชุมชนตลาดเกษตร เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมองยะลา จังหวัดยะลา

- งานต่อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- การจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2561

-   จ้างจัดงาน โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

-    การจ้างทำรายการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

- จัดทำปฏิทินเพื่อกรประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 

 - กระเป๋า พร้อมสกรีนข้อความ เพื่อใช้ในโครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 

  - งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนลำพะยาประชานะเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา   

 - จ้างจัดงาน โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561