คู่มือประชาชน
หน้าแรก   /   คู่มือประชาชน
จำนวนผู้เข้าชม  :   2594
1. การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการถึงแก่กรรม)
2.การรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
3.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
5. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
9. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท
10. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฯ
11. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฯ
12. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
13. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากนํ้ามัน
14. การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
15. การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
16. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
17.คู่มืองานบริการประชาชน ระยะที่ 2
18.แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม