แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
หน้าแรก   /  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
        เชิงปริมาณ
       เชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์
แบบ ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
แบบ ผ. 04 ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แบบ ผ. 05  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
แบบ ผ. 08 บัญชีครุภัณฑ์
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล