วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
หน้าแรก   /   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
จำนวนผู้เข้าชม  :   8406
วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
                   "พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างเครือข่าย เพื่อคุณภาพชีวิตมั่นคง"

พันธกิจ   
          1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์
          2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
          3. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ
         4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         5. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ด สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
         6. ส่งเสริิมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมของประชาชนทุกกลุ่มวัย
         7. เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน
         9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาให้มีคุณภาพ
         10. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         11. ส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน
         12. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีิวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น