ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าแรก   /   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม  :   4424
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การพัฒนาองค์กร
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจ
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์