ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   1954

 ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 บ้านกรงปินัง หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างห้องน้ำขนาด 8.80X 5.60 ม.เป็นห้องน้ำขนาด 6 ห้องและ 1 ห้องน้ำผู้พิการพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่วนแยกแบตง อ.เบตง จ.ยะลา

-จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ 1-0011 สายบ้านบุดี ต.บุดี - บ้านกือแล ตงเนินงาม อ.เมืองยะลา- อ.รามัน จ.ยะลา

-จ้างเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ 1-0040 สายพงยือไร-บ้านมาลายูบางกอก ต.บันนังสาเร็ง-ตงสะเตงนอก อ.เมืองยะล จ.ยะลา

-จ้างซ่อมสร้างและเสริมผวิทางลาดยางพาราแปสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยลงถ 1-0025 สายบ้านยะหา - บ้านลาที ต.ยะหา-ต.เป๊าะเส้ง อ.ยะหา-อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

-จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ 1-0038 สายบ้านบาตะติงงี-บ้านเจาะลีมัส ต.กอตอตือร๊ะ-ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ - หมู่ที่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินการ (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา /งานขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์-หมู่ที่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเรืองฤทธิ์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ช่วงที่ 2

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองตะโล๊ะปานะ-ลูโบ๊ะกาโล ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

-งานก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างและแผงโซล่าเซล ณ บริเวณบ่อน้ำร้อนเบตง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักกราช 2562

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ (ช่วงที่2 ) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอแมะวง (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงสุสาน หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองกาแปีะกอตอ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบ้านต้นทุเรียน ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาซี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล ถ 1- 0014 สายบ้านวังพญา บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอราม้น จังหวัดยะลา

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.1-00031 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ - บ้านบือซู อำเภอธารโต-อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 1 )

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.1-00031 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ - บ้านบือซู อำเภอธารโต-อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 2 )


- จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 1)

- จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 2)

- จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.1-0026 สายบ้านบือรอ ตำบลละแอ - บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา