ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   2342

 

ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

- จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำเวาะยี บ้านทำนบ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านทาเนาะปือเราะ หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านบาโงปาเซ หมู่ที่ 2 ตำบลตอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-  จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาดือแป - บ้านบูเก๊ะกือเตาะ หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนขยาย 4 ชั้น และงานก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงานส่วนขยาย และส่วนเชื่อมต่ออาคารสำนักงาน 3 ชั้น

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาแป๊ะกอตอใน เขตเทศบาลเมืองเบตง- บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเจาะกลูบี หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล - บ้านดาแลบลูกา หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านแบโก๊ะ - บ้านบูเก๊ะตีงี หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านตาดง- แม่น้ำสายบุรี บ้านจือรังตาดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบองอ หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา - บ้านบาตะติงงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาฆูนิง-บ้านวังพญา ม 2 ต วังพญา อ รามัน จ ยะลา

-  งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 สายบ้านดาแลแป-บ้านปอเอาะ ต เขื่อนบางลาง อ บันนังสตา จ ยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านลูรงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- จัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-  งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา-งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบันนังบูโบ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฉัตรมงคล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน - บ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดาแลแป - บ้านปอเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนัดอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- งานจ้างขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านสะปาเราะ หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอราแม หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- งานจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0022 สายบ้านตีบุ - บ้านตูกู ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคีรีลาด หมู่ที่ 9 - บ้านบายิ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

-งานก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านบาโงปาเซ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลูโบ๊ะบาตู-บ้านบากาสาแม หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตือระบูเดะ-บ้านจาเราะจาแต หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านเจาะลีมัส หมู่ที่ 4 ตำบลอาซ่อง-บ้านอาตะคูวอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4062 ตำบลยะรม-บ้านมาลา ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง
 จังหวัดยะลา 

- งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาเปาะ หมู่ที่ 2 - บ้านกูแบรายอ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาดือแป-บ้านบูเก๊ะกือเดาะ หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0027 สายบ้านพงกูแว ตำบลยะหา-บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

- งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0017 สายบ้านเนินงาม ตำบลเนินงาม-บ้านบือดอง ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0020 สายบ้านพอเม็ง ตำบลกายูบอเกาะ-บ้านปะแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ยล.ถ. 1-0013 สายบ้านกาบู ตำบลกายูบอเกาะ-บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- งานโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก และลานคอนกรีต สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ ๑-๐๐๑๕ บ้านบาลูกา-บ้านอูเป๊าะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ ๑-๐๐๐๖ บ้านถ้ำศิลป์-บ้านหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ ๑-๐๐๔๐ สายบ้านพงยือไร ตำบลบันนังสาเรง - บ้านมลายูบางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลอบาต๊ะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง - บ้านหลักเขต ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยก ทล ๔๐๖๒ ตำบลยะรม - บ้านมาลา ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านแหร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา