ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง
โครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  วันที่  10  กันยายน  2563  ณ  มัสยิดดารุลอามาน กม.26  หมู่ที่  1   ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา    ภายใต้การทำงานของคณะทำงานของ  อบจ.ยะลา  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข  กิจกรรมรับเรื่องราวรองทุกข์ร้องเรียน  กิจกรรมการพัฒนาศาสนสถาน  เช่นการตักหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  ปรับสภาพพื้นที่  และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน