ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564  (0)

More

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานท้องถิ่น ผู้รับบริการ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (0)

More

#ประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ  (24)

More

อบจ.ยะลาเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ด้าน"ด้านการศึกษา"  (5)

More

"ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย"เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (5)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (10)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.เบตง อ.เบตง (12)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง (6)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (14)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เบตง (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา (6)

More

โครงการ "องค์กรคุณธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5)

More

ประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่2/2563 (17)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา (0)

More

แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ (7)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรื่องการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี (1)

More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 (10)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กาบัง (10)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 (16)

More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง (11)

More

จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสุข" ประจำปีงบประมาณ 2562 (6)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (5)

More

จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา (5)

More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (17)

More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (14)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (11)

More

ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนยื่นแบบและรายการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าทรัพย์สินของ อบจ.ยะลา  (0)

More

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายองค์กรสตรี อบจ.ยะลา (12)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา)ติดตามและพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องการขุดลอกสระเวาะยี ณ บ้านทำนบ อ.บันนังสตา จ.ยะลา (5)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (0)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา (3)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงพื้นที่พัฒนาสาศนสถาน อำเภอเมือง (6)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กาบัง (0)

More

โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (6)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุ่งตลาดนัด อบจ.ที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (5)

More

ตรวจดูการปรับพื้นที่แห่งใหม่ในตลาดยะหา (7)

More

ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง สักการะพระพุทธไสยาสน์  (5)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 (4)

More

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563  (6)

More

ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง (7)

More

ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนยื่นแบบและรายการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าทรัพย์สินของ อบจ.ยะลา  (0)

More

สายตรง รับฟังทุกข์ปัญหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  (0)

More

ประชุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (8)

More

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัด (10)

More

ประชุมการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่น (18)

More

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (0)

More

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.ยะลา ประจำปี2563 (18)

More

แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม (12)

More

ประชุมจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (9)

More

กิจกรรมวันธรรมสวนะ (7)

More

knowledge sharing เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อบจ.ยะลา  (9)

More

การประมูลราคาเช่าอาคารพร้อมตลาดกลางสินค้าการเกษตรของ อบจ.ยะลา  (1)

More

ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 (8)

More

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (0)

More

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 (8)

More

สู้เชื้อโควิด-19 ได้ เซฟเงินด้วย❗ (0)

More

คำแนะนำเกี่ยวกับ​สุขภาพจิตในระยะโควิดระบาด​ โดย​ กรมสุขภาพจิต (0)

More

#COVID19 ทั่วโลก วันนี้ (30 เม.ย. 63)  (0)

More

ผู้ซื้อ แม่ค้าพ่อค้า เจ้าของตลาด และผู้ปฏิบัติงานในตลาด ควรปฏิบัติอย่างไร? (0)

More

ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 (0)

More

แจกของอย่างไร? ให้ปลอดภัยในช่วงโควิด 19  (0)

More

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ (0)

More

โรคไข้เลือดออก (0)

More

โรคโควิด19 กับความผิดปกติทางผิวหนัง (0)

More

ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2564 (8)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (7)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร (6)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม (1)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 2563 (9)

More

ประชุมคณะกรรมการประสานแผน ครั้งที่ 1/2563 (9)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (9)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (9)

More

งดใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

เรื่องประกาศยกเลิกการจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓  (0)

More

กสศ.ประชุมเตรียมงานทีมพี่เลี้ยง CMS ระดับจังหวัด และCMS ระดับอำเภอ (10)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน (7)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน (0)

More

ขอเชิญทุกท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้า OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  (1)

More

การประชุมหัวหน้าสวนส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/ 2563  (10)

More

พิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563  (11)

More

“ไวรัสโควิด 19 (Covid-19)” (9)

More

กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (5)

More

รายงานประจำปี ๒๕๖๒ เกษตรกรจังหวัดยะลา (1)

More

ประธานเปิดกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ณ.สนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง จ.ยะลา (13)

More

พิธีปิดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ” เรื่อง “ การสอนภาษามลายูอักขระยาวี” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 (21)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยฯรุ่นที่ 2 (0)

More

ร่วมงานคอตัมอัลกุรอานพร้อมกล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชน ณ ศูนย์กีรออาตีบ้านโต๊ะมะโด๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา (8)

More

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ” เรื่อง “ การสอนภาษามลายูอักขระยาวี” รุ่นที่ 3  (14)

More

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา (15)

More

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (13)

More

พิธีปิดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ” เรื่อง “ การสอนภาษามลายูอักขระยาวี” รุ่นที่ 2  (9)

More

ร่วมเป็นเกียรติและรับโล่ขอบคุณในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลชายแดนใต้ (9)

More

งานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา (1)

More

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างผนังกั้นตลิ่ง ขุดลอกลำนำ้ บ้านกาสัง ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา (5)

More

งานมหกรรม เวทีแห่วความภาคภูมิใจ ณโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ต.ตาเนาะปูเตะ. อ.บันนังสตา จ.ยะลา  (7)

More

โครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ” (9)

More

ร่วมประชุมการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท  (7)

More

ประธานปิดการแข่งขันกีฬาสตรีอำเภอรามัน  (8)

More

รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมคู่มือฟรี (1)

More

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓  (1)

More

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม สีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2563 - BETONG LANTERN FESTIVAL 2020 - วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 (9)

More

จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (11)

More

ประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญา  (12)

More

งานวิ่งสุดเก๋+รักษ์โลก+CSRสู่สังคม (1)

More

อบจ.ยะลาได้จัดประชุมบุคลากรในสังกัด โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อรับมอบนโยบายในการบฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร (11)

More

“อบรมเทคนิคการอ่านอัลกุรอ่านระบบกีรออาตี” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563  (11)

More

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านปอเอาะ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา (8)

More

ซ่อมปรับปรุงถนน อบจ.สายบ้านยะหา ลาที และบ้านกือยา  (4)

More

เป็นประธานเปิดงานวิชาการฯ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยา อ.เบตง จ.ยะลา (9)

More

ลงพื้นที่ตรวจถนน อบจ.สายบ้านธารน้ำทิพย์ - บ้านราโมง อ.เบตง จ.ยะลา  (8)

More

สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี๒๕๖๓ (1)

More

พิธีเปิดมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา  (8)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง 5 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (0)

More

โครงการศูนย์ประสานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา  (17)

More

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม สีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2563 - BETONG LANTERN FESTIVAL 2020 - วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 (0)

More

โครงการมัคคุเทศน้อย รักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (34)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยฯ (15)

More

กสศ.ยะลา ประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี (11)

More

โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อนำการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563  (15)

More

โครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา ครั้งที่ 14”  (20)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนศรีบางลางวิทยานุสรณ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา (9)

More

นายก อบจ.ยะลา(นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานเปิดสัมนาทางวิชาการ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ณ.สำนักงานศึกษาธิการ เขต8 อ.เมือง จ.ยะลา  (3)

More

อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนชาวยะลานำบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2563 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

นายก อบจ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านบุดี - บ้านกือแล (4)

More

อบจ.ยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา เยี่ยมพร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตพื้นที่ (7)

More

กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ทุกวันจันทร์  (5)

More

อบจ.ยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการขุดลอกผักตกชวา เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงหน้าฝนได้ดี ในเขตตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (8)

More

นายก อบจ. (นายมุขตาร์ มะทา) ร่วมชี้แจงงบประมาณ ของ อบจ.ยะลา ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ ณ อาคารรัฐสภา กทม.  (4)

More

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ " ครั้งที่14 ประจำปี 2563 (13)

More

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาจัดประชุม ครั้งที่2 (6)

More

คณะทำงาน กสศ.ยะลา เดินทางไปยังศูนย์ให้การปรึกษาบ้านธารธารา  (5)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รถขุดดินตะขาบ และรถตักหน้าขุดหลัง (8)

More

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563 (9)

More

จัดโครงการฝึกอบรม " รู้กฎหมาย ได้ประโยชน์ " ประจำปี 2563 แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในเขตอำเภอกรงปินัง และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา (18)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (13)

More

ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับสภาการศึกษาจังหวัดยะลา โครงสร้างสภาการศึกษาจังหวัดยะลา  (11)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

กสศ,ยะลา ประชุมพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทำงาน เพื่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้วยวิธีประกบตัวดูแลรายกรณี ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ(CMS) และผู้จัดการรายกรณี (CM)อ.บังนังตา (9)

More

กสศ,ยะลา ประชุมพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทำงาน เพื่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษาด้วยวิธีประกบตัวดูแลรายกรณี ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ(CMS) และผู้จัดการรายกรณี (CM) (10)

More

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ของ อบจ.ยะลา (12)

More

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (10)

More

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (11)

More

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.ยะลา ครั้งที่ 3/2562 (8)

More

กสศ.ยะลาประชุมพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทำงานcmuและcmsณ อ.รามัน (8)

More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (5)

More

“ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 “ (9)

More

กสศ,ยะลา ลงพื้นที่อำเภอยะหา เพื่อแลกเปลี่ยนหลักการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชน (8)

More

กสศ,ยะลา ลงพื้นที่อำเภอรามัน เพื่อแลกเปลี่ยนหลักการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชน (7)

More

กสศ,ยะลา ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตา เพื่อแลกเปลี่ยนหลักการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชน (9)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างถนน (4)

More

อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ  (4)

More

นายก อบจ.ยะลาลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามผลการเรียนของ นายมะสากิ มีมะ  (5)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ (4)

More

กสศ.ยะลา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ 20 จังหวัดนำร่อง (4)

More

กสศ.ยะลา นำพี่สาวของนส.นูรีฮา จิ เข้าอบรมโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด  (4)

More

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) เดินทางไปเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายยิงป้อม ชรบ.ม.5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา (5)

More

กสศ.ยะลานำนายมะสากิ มีมะ ปรับพื้นฐานการอ่านการเขียนภาษาไทยที่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ (4)

More

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (15)

More

อบจ.ยะลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (10)

More

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (11)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า (18)

More

กิจกรรมวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562  (15)

More

โครงการป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกคูคลอง เพื่อทำแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม ให้กับชาวบ้านชุมชนหลังวัดเมือง (6)

More

ร่วมต้อนรับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนใหม่ (6)

More

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18)

More

คณะทำงานกสศ.ประชุมทีมวิจัยเพื่อติดติดและปรับปรุงกระบวนการคัดกรองฯ (9)

More

คณะทำงานกสศ.ลงพื้นที่วิจัยเพื่อติดติดและปรับปรุงกระบวนการคัดกรองฯ (10)

More

คณะทำงานกสศ.ยะลาส่งน้องเข้าเรียนวันแรกที่รร.ราชประชานุเคราะห์ 41 (9)

More

อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือน พฤศจิกายน (4)

More

โครงการอบรมสัมนาวิชาการ”บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562  (13)

More

อบจ.ยะลา ขุดลอกและกำจัดผักตบชวา หลังชุมชนวัดเมือง เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  (5)

More

โครงการ Thailand Local Governmemt Summit 2019 (1)

More

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (6)

More

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (11)

More

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธาณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (7)

More

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและสร้างความเข้าใจให้แก่ Case Manager System ระดับอำเภอ และ Case management unit ระดับพื้นที่ (7)

More

อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา  (3)

More

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกศวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)  (11)

More

การประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กนอกระบบ ทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี ระดับจังหวัด (9)

More

การบูรณาการแผนพัฒนาสตรีในอนาตค (9)

More

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (12)

More

ข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะล (12)

More

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบิตร (9)

More

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15)

More

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยดินสไลค์บ้านเรือนได้รับความเสียหาย (6)

More

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประชุมความก้าวหน้าโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค (10)

More

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลามอบของให้กำลังใจ (3)

More

อบจ.ยะลาส่งมอบจักรเย็บผ้าให้กับเด็กนอกระบบ (3)

More

จัดมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ นำกีฬา กิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้ม และความสุข ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา (13)

More

กิจกรรมพบปะยามเช้าร่วมรับนโยบายจากรอง ผวจ.ยะลา(นายนิมะ มะกาเจ)  (6)

More

กิจกรรมเคารพธงชาติของ อบจ.ยะลา (11)

More

รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า อบจ.ยะลา ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (5)

More

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ (2)

More

กิจกรรมรณรงค์สื่อสารลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา Education for all "เด็กไร้...ได้เรียน" (7)

More

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งปละสร้างความเข้าใจให้แก่ case manager ระดับอำเภอ (5)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (10)

More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ยะลา ปีงบประมาณ 2563 (6)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

อบจ.ยะลาร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา (16)

More

กิจกรรมวาดภาพเพื่อ #การสื่อสารรณรงค์ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาฯ (21)

More

อบจ.ยะลาขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวาดภาพเพื่อการสื่อสารรณรงค์ลดความเหลื่อมล้ำฯ (1)

More

งานมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ประจำปี 2562  (0)

More

กสศ,ยะลา ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตาเพื่อทำความเข้าใจกับน้องและครอบครัว ในการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ (7)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

ทีมงานกสศ.ยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอยะหา (10)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (18)

More

ทีมงานกสศ.ยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน (12)

More

ทีมงานกสศ.ยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอบันนังสตา (8)

More

ทีมกสศ.ยะลาร่วมประชุมวางกลยุทธ์และเนื้อหาทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนสังคมประเด็นเด็กนอกระบบและประถมวัยด้อยโอกาส 20 จังหวัดบวกกรุงเทพฯ (9)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (10)

More

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณศาลหลักเมืองยะลา (0)

More

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (19)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะรม (11)

More

จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (31)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.อัยเยอเวง (14)

More

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์และการลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบอาคารกับ อบต.กอตอตือร๊ะ (12)

More

เปิดงานต้อนรับรายออีดิ้ลอัฎฮา ฮศ 1440 ประจำปี 2562 (11)

More

เปิดงานโครงการผู้สูงอายุ ต.ปุโรง (5)

More

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลท่าสาป (5)

More

กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (15)

More

จัดประชุมโครงการ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม กิจกรรม เทศน์มหาชาติทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (15)

More

จัดประชุมเตรียมความพร้อม งานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 22 (19)

More

ประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (11)

More

พิธีปิดการอบรมเทคนิคการสอนอานอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ของ อบจ.ยะลา รุ่นที่ 2/2562 (6-9 กรกฎาคม 2562) (7)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เบตง (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา (13)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา (0)

More

โครงการ Kick​ off Meeting การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่​ เพื่อ​ความ​เสมอ​ภาพ​ทางการศึกษาจังหวัดยะลา​ พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (14)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (8)

More

พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามภารกิจการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา (16)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (14)

More

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดการปรชุมเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสฯ (13)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.เขื่อนบางลาง (12)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา (0)

More

การประชุมคณะทำงาน(ทีมสหวิชาชีพ)การกำหนดกรอบแนวทางการช่วยเหลือและการจัดทำแผนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นรายกรณีตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา (8)

More

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้Application เพื่อการสำรวจค้นหากลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา (16)

More

ประชาสัมพันธ์ คำขวัญนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 (0)

More

เชิญชวนใช้งานแพลตฟอร์ม แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเนาะปูเต๊ะ (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเนาปูเต๊ะ (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเนาปูเต๊ะ (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสาเรง (20)

More

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง (4)

More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (11)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.บันนังสาเรง (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน (16)

More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่3/2562 (8)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ 2561 (5)

More

พิธีเปิดมหกรรมโคมไฟเบตง ประจำปี ๒๕๖๑  (5)

More

ประเพณีแห่พระลุยไฟ ประจำปี ๒๕๖๑  (8)

More

ขอเชิญเที่ยวงานกิจกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑  (8)

More

อบจ.ยะลาร่วมกับหอการค้าจังหวัดยะลา จัดงาน" ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์" ครั้งที่ ๗  (8)

More

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดิน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค 61 (8)

More

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด (11)

More

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24)

More

25 สิงหาคม 2561 อบจ.ยะลา ร่วมกับอบต.ตาเนาะแมเราะและ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม "เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น" ประจำปี 2561 ณ บริเวณอุโมงปิยะมิตร  (11)

More

โครงการส่งเสริมการอนุรักษณ์ทุเรียนและผลไม้พื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 (13)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (17)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (0)

More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (10)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา (8)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา (0)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (11)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กรงปินัง (13)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา (9)

More

โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น (17)

More

กิจกรรมการทำขนมไทยโปราณ (15)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กรงปีนัง (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

กิจกรรมการจัดทำขันชุดขันหมาก (24)

More

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 (14)

More

งานแถลงข่าวโครงการ ยะล๊า ยะลา แฟร์ ประจำปี 2562 (7)

More

ประชุมที่ปรึกษาภาคประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (18)

More

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (11)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (15)

More

อบจ.ยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

เปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ ๕๗  (2)

More

ชาว อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติก (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตง (16)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตง อ.เมือง (0)

More

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายองค์กรสตรี อบจ.ยล ครั้งที่ 1/2562 (6)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (8)

More

อบจ.ยะลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  (17)

More

อบจ.ยะลา เปิดอาคารบ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา (14)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (16)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เบตง (11)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยฯ (18)

More

โครงการ Knowledge Sharing เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562 (14)

More

กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ทุกวันจันทร์  (7)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง (18)

More

ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  (6)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ.ยะลาประจำปี 2562 (28)

More

เข้าร่วม รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (8)

More

จัดกิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (8)

More

โครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (1)

More

กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562 (8)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา (10)

More

พิธีเปิดการรณรงค์ลดอุบัติภัยแห่งชาติเนื่องในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ (9)

More

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล วีไอพี  (9)

More

กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง (17)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลบาละ (10)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ถนนสาย ยล.ถ 1-0016 สายบ้านเกาะ - บ้านบือกะสะมา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา  (13)

More

กิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา (5)

More

กิจกรรมจิตอาสา การเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี (18)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลยะต๊ะ (14)

More

ประชุมสมัชชาสุขภาพ รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ  (5)

More

อบจ.ยะลา จัดกิจกรรม "เคารพธงชาติ" กิจกรรม การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (10)

More

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" (13)

More

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี  (10)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลจะกว๊ะ (11)

More

กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก  (5)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลบาละ (0)

More

กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ทุกวันจันทร์  (5)

More

กิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์  (4)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลยะต๊ะ (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลจะกว๊ะ (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลสะเตง (20)

More

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (13)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลสะเตง (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (15)

More

จัดพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านบันนังดามา ม.๑ ตำบล กาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา (9)

More

อบจ.ยะลา กำหนดจัดกิจกรรมการ  (7)

More

ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน อบจ. สายบือเส้ง - เทศบาลตำบลสะเตงนอก (5)

More

กิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) (13)

More

อบจ.ยะลาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบสำนักงาน อบจ.ยะลา  (13)

More

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดยะลาร่วมบริจาค มือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ในโครงการ  (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลพร่อน (27)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง (0)

More

อบจ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความรักชาติ และความจงรักภักดี กิจกรรม  (5)

More

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (4)

More

โครงการองค์กรคุณธรรม ขจัดคอร์รัปชั่น มุ่งสู่ท้องถิ่น 4.0 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา (6)

More

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้บริการประชาชน ในวันทำการช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น (0)

More

กรณีบ้านมีห้องว่าง ๑-๔ ห้อง หรือมีผู้เข้าพักไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งเจ้าบ้านมีความประสงค์ให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน ต้อจดแจ้งต่อที่ทำการปครองอำเภอเช่นเดียวกับโฮมสเตย์  (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (24)

More

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ (0)

More

แบบรายการว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๖๐ (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลอัยเยอร์เวง (19)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลตลิ่งชัน (15)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลอัยเยอร์เวง (0)

More

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑  (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลตลิ่งชัน (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (17)

More

การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑  (0)

More

ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑  (4)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ (0)

More

รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลกาบัง (12)

More

การประกวดทุเรียนไม้ผลพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ (1)

More

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  (12)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลกาบัง (0)

More

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (17)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (27)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสตา (24)

More

กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  (14)

More

แจ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสตา (0)

More

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลีมะฮ์) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (12)

More

ต้อนรับ YB DR HJ MD YUSNAN HJ YUSOF Deputy Chairman for Islamic Development, Dakwah, Information and Publicity Relationship Committee, State of Kelantan, Malaysia N23 Melor Assemblyman  (16)

More

จัดโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2561 (11)

More

โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี กิจกรรม"อบรมเทคนิคการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี" รุ่นที่ 3  (9)

More

ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (8)

More

ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 นำโดยนายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ. (4)

More

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  (4)

More

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อบจ.ยะลา ห่วงใยใส่ใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเอง ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (11)

More

เปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านเกียรติ ณ บ้านเกียรติ ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม เพื่อส่งมอบอาคารให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมก (12)

More

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมการพัฒนาขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (6)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลเนินงาม (24)

More

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน  (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลยุโป (21)

More

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ยะลา  (1)

More

ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ ยะลา  (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (4)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (22)

More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลยุโป (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔  (0)

More

รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๔  (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ (20)

More

โครงการ eGovernment Forum 2018 (0)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา (0)

More

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (0)

More

อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ (0)

More

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลารับบริจาคมือถือเก่าไม่ใช้แล้วทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (1)

More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารของหน่วยงานราชการ  (9)

More

กิจกรรม Big Cleaning Day ศาลาดูดวงจันทร์ (21)

More

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561  (16)

More

นายก อบจ.ยะลา วิทยากรเสวนาในหัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดยะลา" (5)

More

กิจกรรม "ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439" (10)

More

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาจุ (14)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (9)

More

ประชุมประจำปีศูนย์ประสานงานและรับรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)

More

อบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  (6)

More

อบจ.ยะลา ร่วมบริจาคตู้เย็นและทีวีสี เพื่อนำไปสมทบเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด (4)

More

โครงการClean & Green สร้างความสุขในองค์กร ประจำปี 2561 (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา ศาลาดูดวงจันทร์ (0)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  (1)

More

ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อถวายสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน  (11)

More

กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนเมษายน 2561 (5)

More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ 2561  (11)

More

ปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (5)

More

โครงการส่งเสริมการสอนอ่านภาษาอาเซียน (ภาษามลายู) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 (8)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนาพื้นที่ตำบลสะเตงนอก (19)

More

อบจ.ยะลา แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตงนอก (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบจ. (38)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา (0)

More

ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.สะเตงนอก อ.เมือง (25)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตงนอก (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 (22)

More

อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา (0)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.ยะต๊ะ อ.รามัน (27)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะต๊ะ อ.รามััน (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา (19)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนถานต.บาโงยซิแนอ.ยะหา (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะหา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา (22)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานมัสยิดดารุสนาอีม ต.ตาเนาะแมเราะ (21)

More

อบจ.ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน(วัดมาลาประชาสรรค์)ต.ตาเนาะแรเราะ (14)

More

โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว (12)

More

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนลำพะยาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (11)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเนาะแมเราะ (0)

More

อบจ.ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเซะ (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเซะ (0)

More

อบจ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยฯ (24)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.หน้าถ้ำ (16)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 (18)

More

อบจ.ยะลา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง (18)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (23)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา (0)

More

ประกาศสภาอบจ.ยะลา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา (11)

More

การคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  (1)

More

แผนการท่องเที่ยว (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสตา  (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  (21)

More

แจ้งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  (1)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลา ร่วมปลูกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (11)

More

พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง  (12)

More

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (23)

More

อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 (11)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาละ อ.กาบัง (9)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กาบัง จ.ยะลา (1)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานอ.กรงปีนังจ.ยะลา (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา (13)

More

อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 (16)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4  (12)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่4 (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 (0)

More

แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 (15)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน (11)

More

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 และงานตลาดนัดสิ่งแวดล้อมของ อบจ.ยะลา (28)

More

โครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (17)

More

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา (13)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลีมะฮ์)  (14)

More

อบจ.ยะลา ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองและจัดทำดอกไม้จันทน์  (15)

More

เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ประจำปี 2560 (12)

More

แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ณมัสยิดพงยาวี (12)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (14)

More

อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา (0)

More

ประกาศสภาอบจ.ยะลาเรื่องเรียกประชุมสภา อบจ.ยะลา (0)

More

อบจ.ยะลา เปิดอาคารอเนกประสงค์ฯ (14)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน มัสยิดซีอารุดีน (15)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน มัสยิดมลายูบางกอก (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (2)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาตประชาชนฯ (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน (0)

More

อบจ.ยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ (1)

More

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักองค์กร ประจำปี 2560 (1)

More

อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภา (1)

More

โรงเรียนลำพะยาฯ รับสมัครนักเรียน (2)

More

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา (1)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนศาสนสถาน (1)

More