ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
เมือวันที่  16  กันยาน  2563  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3 ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2563  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พศ  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  กองกิจการสภา  อบจ.  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  กองคลัง   ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  สำนักปลัด  อบจ.  กิจการสภา  อบจ.  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง    กิจการสภา  อบจ.  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  กองแผนและงบประมาณ  กิจการสภา  อบจ.  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และ  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พศ  2563  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  สำนักปลัด  อบจ.