ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เบตง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  แจ้งจัดโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปี  2563  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาศาสนสถานในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ที่  10-11  กัยายน  2563  เวลา  08.30 น.ถึง 15.00 น.  ณ  มัสยิดดารุลอามาน กม.26  หมู่ที่  1  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และมัสยิดนูรูลอิห์ซาน (กุนุงจนอง) ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา