ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจำปี  2563  วันพุธ  ที่  9  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมศรีญาลอ  อบจ.ยะลา  เรื่องรับรองรายงานการประชุมอบจ.ยะลาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เมื่อวันที่  9  กกันยายน  2563  ญัตติ  ขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการอบจ.จำนวน  95,500,000.บาท  ญัตติ  ข้ออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พศ 2563  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  42,819,200 บาท  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  พศ  2563