ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   #ประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ
นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธาน #ประชุมคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนฯ #เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น